คำถาม ถามบ่อย FAQ

No results found.

การขอเอกสารการศึกษา

ขอทรานคริปส์ ภาษาไทย ขอได้ที่ไหน
สามารถขอได้ที่สำนักทะเบียน หรือทางไปรษณีย์ หรือขอแบบ Digital Transcript โดยดูข้อมูลและขั้นตอนที่ https://reg.hcu.ac.th/wp/
Was this helpful?
18
14
ให้จัดส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ต้องทำอย่างไร

พิมพ์ มฉก.22 จากเวบ reg.hcu.ac.th แล้วเลือกติ๊กหัวข้อ “ส่งปริญญาบัตร ในประเทศ (250 บาท)” หรือ “ส่งปิญญาบัตร ต่างประเทศ (2,000 บาท)” เขียนชื่อ ที่อยู่ผู้รับ ในกรอบด้านล่างให้ชัดเจน โอนค่าจัดส่งตามขั้นตอนในเอกสาร เสร็จแล้วแสกนหรือถ่ายรูปคำร้อง สลิปโอนเงิน และสำเนาบัตรปชช. ส่งเข้า e-mail ที่ graduation.hcu@gmail.com

Was this helpful?
14
15

การแจ้งขอสำเร็จการศึกษา

กรณีแจ้งจบการศึกษาแต่ไม่จบ ต้องทำอย่างไร

นศ.ต้องแจ้งจบใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป โดยเข้าไปกรอกข้อมูลใน http://reg2.hcu.ac.th และยื่นเอกสารตามขั้นตอนในเอกสารแนบ และชำระค่าธรรมเนียมขอแจ้งจบ 100 บาท ยื่นเอกสารทั้งหมดที่สำนักทะเบียนหรือส่งเอกสารทางปณ.มาที่แผนกสำเร็จการศึกษา สำนักทะเบียนฯ

Was this helpful?
14
11
จะยื่นแจ้งจบได้เมื่อไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง

manual-graduate2564-220

Was this helpful?
15
12
นศ.แจ้งจบจะขอรับเกียรตินิยมต้องทำอย่างไร

กรณีนศ.แจ้งจบแล้ว สำนักทะเบียนจะพิจารณาโดยดูจากหลักเกณฑ์ในหน้าที่ 5

manual-graduate2564-22022022

Was this helpful?
16
16

ขอคืนสภาพและลาพักการศึกษา

ขอคืนสภาพและลาพักการศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง

Was this helpful?
19
14

ขอจัดสอบกรณีพิเศษ

ขอสอบกรณีพิเศษต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

Was this helpful?
14
14

ขอลาพักการเป็นนักศึกษา

ขอลาพักการเป็นนักศึกษา

Was this helpful?
9
14

ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

Was this helpful?
13
12

ทำบัตรนักศึกษา

บัตรนักศึกษาหายต้องทำยังไงครับ

มาติดต่อที่สำนักทะเบียน เพื่อทำใบส่งตัวไปทำบัตรที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลควู้ด ครับ

Was this helpful?
16
14
อยากทำบัตรชั่วคราวเพื่อไปสอบต้องทำยังไงครับ

มาติดต่อทำได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

การทำบัตรนักศึกษาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 100 บาท

บัตรชั่วคราวเป็นบัตรที่ใช้ได้เฉพาะการเข้าสอบช่วงนั้นๆ เท่านั้นและจะหมดอายุทันทีหลังวันสอบวันสุดท้ายของเทอมนั้น ครับ

Was this helpful?
16
16

รหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ของสำนักทะเบียน

เข้าระบบลงทะเบียนไม่ได้

รหัสผ่านคือเลขบัตรประชาชน

Was this helpful?
23
22

ลงทะเบียนเรียน

รับรหัสผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ไหน

รับรหัสผ่านการลงทะเบียน…

ลงทะเบียนได้กี่หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต

Was this helpful?
16
11
ลงทะเบียนสามารถลงได้ไม่เกินกี่หน่วยกิต

Was this helpful?
14
10

เทียบโอนนักศึกษาใหม่

อยากเทียบโอนวิชามีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะ

การยื่นขอเทียบโอนรายวิชามี 3 กรณี คือ

 1. กรณีนักศึกษาเดิมสอบคัดเลือกเข้าใหม่
 2. กรณีการขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น
 3. กรณีปริญญาที่ 2 (คือจบปริญญาตรีมาแล้ว 1 ใบ)

 

หลังจากนั้นให้ตรวจดูว่ารายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้หรือไม่

เกณฑ์การเทียบรายวิชา ดังนี้

 1. ได้เกรด C หรือแต้มเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ขึ้นไป
 2. เนื้อหาวิชาจากสถาบันเดิมต้องมีเนื้อหาวิชาครอบคลุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ เนื้อหาวิชา ม.หัวเฉียว ถ้าใช่ก็ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ ประกอบการพิจารณาเทียบโอนรายวิชาต่อได้เลย โดยรวบรวมให้ครบก่อน นำส่งคณะเพื่อเสนอขออนุมัติการเทียบโอนจากคณบดี
 3. หน่วยกิตต้องมากกว่าหรือเท่ากันกับวิชาที่จะเทียบ

 

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการเทียบโอนมี ดังนี้

 1. ใบรายงานผลการศึกษา Transcript ฉบับจริง
 2. โครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ถ่ายเอกสาร เฉพาะหน้าที่มีวิชาที่จะเทียบโอน และนำไปให้สำนักทะเบียนที่สถาบันเดิม ประทับตรารับรองสำเนา
 3. ใบคำขอเทียบโอน มฉก. 41/1 การเทียบรายวิชาโดยการสอบคัดเลือก เข้าใหม่/เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น/ปริญญาที่ 2 (ติดต่อขอรับได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผลชั้น 1)

 

และเมื่อรวบรวมเอกสารได้ครบหมดแล้วหรือยังไม่ครบก็ตาม ในวันลงทะเบียนเรียนก่อนลงทะเบียนให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกรับสมัครก่อนเพื่อหาวิชาที่จะลงเรียน หลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งหมดที่รวบรวมครบแล้ว ไปดำเนินการตาม

 

 

ขั้นตอนการยื่นขอเทียบโอน

ดังนี้1. กรอกรายวิชาที่จะเทียบโอนลงใน มฉก 41/1 แนบTranscript และโครงสร้างหลักสูตร+คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

 1. นำเอกสารทั้งหมดส่งให้เลขาคณะที่เข้าศึกษา พร้อมให้หน้าสาขาและคณบดีเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อย และให้ถามเลขาคณะว่าจะให้มารับเอกสารที่เซ็นอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ นัดวันรับเอกสารกันให้ชัดเจน
 2. ไปรับเอกสารที่นัดรับกับเลขาคณะด้วยตัวเอง ตรวจสอบวิชาที่เทียบโอนด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรีบส่งกลับให้เลขาคณะ ไปทำการแก้ไขใหม่ เมื่อเอกสารถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดไปจ่ายชำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนที่กองคลัง
 3. นำเอกสารทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วพร้อมสำเนาในเสร็จรับเงิน ส่งที่แผนกรับนักศึกษา พร้อมกับเซ็นชื่อส่งเอกสาร หลังจากนั้นรอฟังประกาศการรับผลเทียบโอนจากแผนกรับนักศึกษา

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ดังนี้

 1. กรณีที่ศึกษามาแล้วไม่เกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 500 บาท
 2. กรณีที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี อัตรารายวิชาละ 2,000 บาท

(กรณีศึกษามาเกิน 10 ปี ต้องสอบเทียบด้วย อาจจะเป็นอัตนัย หรือปรนัย หรือปฏิบัติแล้วแต่วิชานั้นจะกำหนด โดยติดต่อได้แผนกรับนักศึกษาเพื่อนัดสอบเทียบโอนรายวิชา)

– หากสอบไม่ผ่านจะไม่สามารถเทียบโอนได้และไม่สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนได้

– รายวิชาที่ศึกษามาแล้วเกิน 10 ปี หมายความว่าเป็นวิชาที่ศึกษานับตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ จนถึงวันที่ยื่นขอเทียบโอน

– ให้ดำเนินการทั้งกระบวนการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 อาทิตย์ นับจากวันลงทะเบียนเรียนครั้งแรก

– นักศึกษาที่เทียบโอน ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม

Was this helpful?
17
16
ติดต่อเรา