HCU Life Long Learning

โครงการ “HCU Life Long Learning”

การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ระบบคลังหน่วยกิต)

ระดับปริญญาตรี

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เล่งเห็นความสำคัญของการศึกษาในผู้เรียนทุกระดับการศึกษาที่มีความต้องการเรียนรู้รูปแบบการศึกษาแบบ Reskill, Upskill และ New Skill ซึ่งในระบบโรงเรียนอาจไม่ตอบสนองต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในยุคนี้อีกต่อไป เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษารูปแบบใหม่ให้คนทุกวัยเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มองเห็นเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นประโยชน์สำหรับคนทุกวัย เพราะนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยประเทืองปัญญา ทำให้มองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งและดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเท่าทัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัยผ่านการเรียนร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่มีการรับรองสมรรถนะ หรือสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank System) สนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางสังคม ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตกับทางมหาวิทยาลัยฯ ได้

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษารูปแบบใหม่ให้คนทุกวัยเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

          2. เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้เรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป หรือวัยทำงานเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

          1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

          2. เป็นผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

          3. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา หรือไม่มีคุณวุฒิการศึกษา

คณะสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

1. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

2. คณะนิเทศศาสตร์    

3. คณะนิติศาสตร์       

4. คณะศิลปศาสตร์

5. วิทยาลัยจีนศึกษา

6. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

7. คณะบริหารธุรกิจ     

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบการเรียน

          1. เรียนเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

          2. เรียนออนไลน์ในรายวิชาใน HCU MOOC

          3. เรียนแบบ E-learning

ขั้นตอนการขอลงทะเบียนเรียนแบบคลังหน่วยกิต

1. คณะวิชาที่อำนวยการสอน หรือศูนย์บริการวิชาการ กำหนดรายวิชาที่เปิดสอนแบบสะสมหน่วยกิต และจัดทำประกาศ มฉก.เทียบโอนรายวิชาเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

2. สำนักทะเบียนและประมวลผล จัดทำประกาศ มฉก. รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าศึกษารายวิชาสะสมแบบคลังหน่วยกิตได้

3. นักศึกษาแจ้งความจำนงเข้าศึกษาในรายวิชาที่กำหนด พร้อมฟังการชี้แจงเรื่องการรับเข้าศึกษา การลงทะเบียน การประเมินผลลัพธ์การเรียน การเทียบโอนรายวิชา การสะสมหน่วยกิต การวัดและการประเมินผล และการให้ปริญญา

4. นักศึกษากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

5. สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดระบบคลังหน่วยกิตให้กับนักศึกษาแต่ละคน เพื่อสะสมหน่วยกิตในแต่ละรายวิชา

6. นักศึกษาเข้าศึกษาในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน พร้อมวัดผลและประเมินเมื่อสิ้นสุดการศึกษา

7. คณะวิชาที่อำนวยการสอน หรือศูนย์บริการวิชาการ ส่งผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไปยังสำนักทะเบียนและประมวลผล

8. สำนักทะเบียนและประมวลผล บันทึกผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาลงในคลังหน่วยกิตของนักศึกษา

9. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา หรือเกียรติบัตร หรือวุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตร

ขั้นตอนการขอเทียบโอนรายวิชาจากคลังหน่วยกิต เข้าสู่การศึกษาในระบบ

1. นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติการเข้าศึกษา ตามระเบียบ มฉก. หมวด 3 การเข้าเป็นนักศึกษา

2. นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนหน่วยกิตรวม ของหลักสูตรที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา

3. การเทียบโอนรายวิชาจากคลังหน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบ มฉก. หมวด 6 หรือ หมวด 7 หรือ หมวด 8

ระบบคลังหน่วยกิต

ระบบคลังหน่วยกิตให้อ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2563

การเตรียมความพร้อมในส่วนของสำนักทะเบียนและประมวลผล  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วย แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ.2563

ข้อ 6  การสมัครเข้าศึกษา  การรับเข้าศึกษา  ระยะเวลาที่ศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การเทียบโอนรายวิชา  ค่าธรรมเนียม  และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

นักศึกษาสนใจเข้าในระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

–  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรระยะยาว / หลักสูตรฝึกอบรม / รายวิชา / โมดูล ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย ตามประกาศ มฉก.เทียบโอนรายวิชา เพื่อเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต

–  นักศึกษากรอกแบบฟอร์มเพื่อเปิดบัญชีคลังหน่วยกิต โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม นักศึกษาจะได้รับรหัสประจำตัว-รหัสคลังหน่วยกิต

– นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน จะได้รับใบแสดงผลการศึกษา หรือประกาศนียบัตร

เมื่อนักศึกษามีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระบบ เพื่อรับปริญญา

– คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัครตามเกณฑ์ประกาศคัดเลือกนักศึกษาใหม่

– สามารถนำรายวิชาจากคลังหน่วยกิต มาเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตเข้าในระบบได้

ติดต่อเรา