หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย

รายละเอียดของรายวิชา

คณะ   นิติศาสตร์   สาขาวิชา   นิติศาสตร์

ภาคการศึกษาที่   1    ปีการศึกษา    2565

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  1. รหัสและชื่อรายวิชา         LA 1023 หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย                
  2. จำนวนหน่วยกิต                3 (3/3-0-0)                                                                  
  3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา      นิติศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ   
  4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน          ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปีที่ 1       กลุ่ม    01                             
  5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)            ไม่มี                                        
  6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)         ไม่มี                              
  7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาชัย สุนทรอนันตชัย
  8. อาจารย์ผู้สอนร่วม      ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล                        
  • สถานที่เรียน        อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                       

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

            1.1 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ

         1.2 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดช่องว่างกฎหมาย

          1.3 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิที่เชื่อมโยงกับหลักพื้นฐานของกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-14 ได้

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ

2.1 อธิบายวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมาย เปรียบเทียบระบบกฎหมายและประเภทของกฎหมาย และสามารถยกตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้

2.2 อธิบายและยกตัวอย่างหลักการใช้กฎหมาย การตีความกฎหมาย และการอุดช่องว่างกฎหมายได้

2.3 อธิบายหลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิและความเคลื่อนไหวแห่งสิทธิ ตลอดจนหลักฐานแห่งสิทธิ โดยยกตัวอย่างหรือประยุกต์กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4-14 ได้

 2.4 ใช้ทักษะการพูดและการเขียนในการอธิบาย เปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง และสรุปประเด็นความรู้ที่เรียน ตลอดจนนำเสนอได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ

2.5 ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และสามารถเชื่อถือได้

2.6 ปฏิบัติตนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในความเป็นพลเมือง เคารพและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม

3. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา             เพื่อเพิ่มเติมจุดมุ่งหมายรายวิชา และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาให้ชัดเจน ที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการนำไปใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา

1. คำอธิบายรายวิชา

           ความหมาย วิวัฒนาการ หลักพื้นฐานของกฎหมาย ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ การใช้และการตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอนและการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิ หลักสำคัญในกฎหมายลักษณะต่าง ๆ

2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   บรรยาย 45 ชั่วโมง

3. วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล

ติดต่อในวันเวลาที่เรียน ที่คณะนิติศาสตร์ อาคารหอประชุม

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้

1)  ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

2)  ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1

3)  ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน

1.   คุณธรรม จริยธรรม

(1)  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

– มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ จรรยาบรรณวิชาชีพนักกฎหมาย (1.1)

– มีคุณธรรม6  ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาขยันและอดทนต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือการดำเนินชีวิต ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีเมตตาต่อ ซื่อสัตย์ กตัญญู ในด้านการทำงานและการ ใช้ชีวิต เป็นต้น (1.2)

– แสดงออกถึงความมีวินัย กล้าหาญ ความรับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เช่น การสร้างความตระหนักรู้ที่จะมุ่งมั่นรักษาความเป็นธรรม โดยยกตัวอย่างบุคคลต้นแบบ เป็นต้น (1.3)

– เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม เช่น การสร้างวัฒนธรรมตรงต่อเวลา เคารพระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบการสอบ เป็นต้น (1.4)

– เห็นคุณค่าตนเอง เข้าใจ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เช่น การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เป็นต้น (1.5)

 (2) วิธีการสอน

– เน้นการอภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น โดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่าง ๆ ที่นักศึกษาพึงมีในเนื้อหาที่เรียน

      – มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ยกประเด็นของคุณธรรมและจริยธรรม มาอภิปรายในชั้นเรียน       

– กำหนดเวลาในการเข้าชั้นเรียนอย่างชัดเจน

 (3) วิธีการประเมินผล

– สังเกตและประเมินผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

      – การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน และการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน      

2.   ความรู้

(1)  ความรู้ที่ต้องได้รับ

– อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน โดยเน้นหลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งและกฎหมายเอกชน ความสัมพันธ์ของวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงอื่นๆ การใช้การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างกฎหมาย หลักผู้ทรงสิทธิในกฎหมาย ประเภทของสิทธิ การใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลง การโอน และการระงับซึ่งสิทธิ หลักฐานแห่งสิทธิ เป็นต้น (2.1)

   (2) วิธีการสอน

      – การบรรยายโดยใช้ปัญหานำและตามด้วยการแก้ปัญหา

– การอภิปรายโต้ตอบระหว่างอาจารย์และนักศึกษา การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา                

   (3) วิธีการประเมินผล

– การมีคำถามท้ายชั่วโมงให้นักศึกษาตอบคำถามในแนวการวิเคราะห์ในปัญหาข้อเท็จจริง

– การทดสอบในการสอบกลางภาคและปลายภาค 

3.   ทักษะทางปัญญา

(1)  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

          – ใฝ่เรียนใฝ่รู้หลักการและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (3.1)

– สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (3.2)

          – มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบองค์รวม (3.3)

(2)  วิธีการสอน

          – การบรรยายและอภิปรายแสดงความคิดเห็น การนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา

(3)  วิธีการประเมินผล

          – แบบฝึกหัดและทดสอบย่อย 

          – การสอบกลางภาคและปลายภาค        

4.   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

(1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

– ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (4.1)

– มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีสำนึกสาธารณและมีจิตอาสา (4.5)

(2)  วิธีการสอน

      –  การบรรยายและอภิปรายการนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา       

(3)  วิธีการประเมินผล

      – การให้คะแนนการอภิปราย และการนำเสนอ    

– การสอบกลางภาคและปลายภาค

5.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

– สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การใช้งาน (5.1)

– สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม (5.3)

– สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ (5.4)

(2)  วิธีการสอน

– การอภิปราย การนำเสนอรายงาน และการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

(3)  วิธีการประเมินผล

– การให้คะแนนการอภิปราย และการนำเสนอ

– การสอบกลางภาคและปลายภาค

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1.  แผนการสอน

สัปดาห์ ที่หัวข้อ/รายละเอียดจำนวนชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ฝึกงาน)กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชื่อผู้สอน
 1แนะนำรายวิชาเบื้องต้น อธิบายความหมายของกฎหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กับ
ข้อบังคับที่คล้ายคลึงกับกฎหมาย 1. กฎหมายและศาสนา 2. กฎหมายกับศีลธรรม 3. กฎหมายกับจารีตประเพณี
3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็นผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
2– ข้อแตกต่างระหว่างหลักธรรมศาสตร์ ของกฎหมายแองโกลแซกซอนกับหลักธรรมศาสตร์ของกฎหมายภาคพื้นยุโรป – วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น  ผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
3ประวัติของระบบ Civil Law ประวัติของระบบ Common Law การเปรียบเทียบระหว่างระบบทั้งสอง3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็นทำแบบฝึกหัดผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
4ที่มาของกฎหมาย – กฎหมายลายลักษณ์อักษร – กฎหมายจารีตประเพณี3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น
ทำแบบฝึกหัด
ผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
5วิวัฒนาการแห่งกฎหมาย – วิวัฒนาการแห่งกฎหมายไทย – วิวัฒนาการแห่งกฎหมายต่างประเทศ ลักษณะของกฎหมาย3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม และมอบหมายงานผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
6ความคิดในทางกฎหมาย 1. ความคิดในทางกฎหมายโรมัน 2. ความคิดในทางกฎหมายธรรมชาติ 3. ความคิดในทางกฎหมายประวัติศาสตร์3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม และมอบหมายงานผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
74. ความคิดของสำนักกฎหมายที่เคร่งครัด 5. ความคิดในทางกฎหมายของสำนักกฎหมาย อิสระ 6. ความคิดในทางกฎหมายของสำนักกฎหมาย ที่เป็นระเบียบ3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม และมอบหมายงานผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย  
สัปดาห์ ที่หัวข้อ/รายละเอียดจำนวนชั่วโมง(บรรยาย/ปฏิบัติ/ฝึกงาน)กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)ชื่อผู้สอน
8กฎหมายตามแบบพิธี ตามเนื้อความขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ กฎหมายใช้บังคับกับ บุคคลใดวันเริ่มใช้และวันสิ้นสุดแห่งการใช้กฎหมาย3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น     ทำแบบฝึกหัดศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
9– กฎหมายที่เป็นบทบังคับและไม่ใช่บทบังคับ – บทกฎหมายที่เคร่งครัดและบทกฎหมายที่ยุติธรรม3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถามศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
10กฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ กฎหมายที่เป็นหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการใช้ กฎหมายแก่ข้อเท็จจริง3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถามศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
11การตีความกฎหมาย – การตีความตามเจตนารมณ์ – การตีความตามตัวอักษร3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น        ทำแบบฝึกหัดศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
12การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย – หลักจารีตประเพณี – หลักกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง – หลักกฎหมายทั่วไป3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถามศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
13หลักสุจริต มาตรา 5 มาตรา 6-143(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถามศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
14หลักสุจริต มาตรา 5 มาตรา 6-14 (ต่อ)3(3/3-0-0)บรรยาย pwp อภิปราย ซักถาม แสดงความเห็น      ทำแบบฝึกหัดศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
15สรุปสาระสำคัญก่อนสอบและนำเสนอรายงาน3(3/3-0-0)อภิปราย ซักถาม
และนำเสนอรายงาน
ผศ.ธนาชัย
สุนทรอนันตชัย
รวม45(45/45-0-0)  
ติดต่อเรา
rtp lakutoto prediksi lakutoto situs toto situs toto situs togel slot gacor toto togel 4d lakutoto laku toto laku toto laku toto laku toto slot gacor lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto situs togel situs toto lakutoto agen togel terpercaya situs togel slot gacor toto macau toto togel situs toto situs toto lakutoto situs togel slot gacor bandar togel lakutoto lakutoto lakutoto situs togel toto slot situs toto situs toto lakutoto lakutoto lakutoto situs toto togel 4d lakutoto situs toto situs toto laku toto lakutoto lakutoto toto slot bandar togel terpercaya lakutoto toto togel lakutoto situs toto agen togel lakutoto situs toto situs toto lakutoto slot gacor toto slot lakutoto lakutoto bandar togel situs toto lakutoto lakutoto situs toto situs toto situs toto situs togel lakutoto lakutoto toto togel situs toto lakutoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto dapurtoto situs toto bandar togel situs toto situs toto toto macau toto togel situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto dapurtoto toto togel toto slot situs toto toto slot bandar togel lakutoto situs toto bo togel situs toto toto togel situs toto situs toto